Temple of Apollo columns at the Asklepieion

Replica columns from the Temple of Apollo ruins at the Asklepieion on Kos